Hướng dẫn

TVAN-VDC: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 34. - Chi tiết: cvc-elt.3.1: Attribute 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance,nil' must not appear on element 'ngayKy', because the {nillable} property of 'ngayKy' is false

Khách hàng gửi tờ khai trên vnpt-tax gặp lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 34. - Chi tiết: cvc-elt.3.1: Attribute 'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance,nil' must not appear on element 'ngayKy', because the {nillable} property of 'ngayKy' is false

Xem chi tiết

Hướng dẫn chuyển trình duyệt Internet Explorer 10,11,12 xuống 7,8

1. Chuyển Internet Explorer 10 xuống 7 or 8 -Trong cửa sổ Internet Explorer 10, nhấn phím F12 sẽ xuất hiện menu cho phép chọn các phiên bản IE7 or IE8

Xem chi tiết

TVAN-VDC: Mã cơ quan thuế trên tờ khai không đúng với mã cơ quan thuế đăng ký.

Gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Mã cơ quan thuế trên tờ khai không đúng với mã cơ quan thuế đăng ký.

Xem chi tiết

TVAN-VDC: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 22. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '001/01/201' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)\d\d)?' for type 'DateType'.

Gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD. -Dữ liệu sai tại dòng: 22. - Chi tiết: cvc-pattern-valid: Value '001/01/201' is not facet-valid with respect to pattern '((0?[1-9]|[12][0-9]|3[01])/(0?[1-9]|1[012])/(19|20)\d\d)?' for type 'DateType'.

Xem chi tiết

TVAN-VDC: Mã số thuế đã đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng: MST: 62000xxxxx đang sử dụng dịch vụ iHTKK của TCT

Khi gửi tờ khai thuế trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Mã số thuế đã đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng: MST: 62000xxxxx đang sử dụng dịch vụ iHTKK của TCT.

Xem chi tiết

TVAN-VDC: Chữ ký điện tử không hợp lệ: Không tìm thấy chữ ký điện tử hợp lệ với MST: 0100691544-999 trên tờ khai: Signature1: Chứng thư số không hợp pháp; Signature2: Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế

Khi gửi tờ khai thuế trên VNPT-TAX và gặp lỗi: Chữ ký điện tử không hợp lệ: Không tìm thấy chữ ký điện tử hợp lệ với MST: 0100691544-999 trên tờ khai: Signature1: Chứng thư số không hợp pháp; Signature2: Chứng thư số chưa được đăng ký với cơ quan Thuế;

Xem chi tiết

TVAN-VDC: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value "0100691544xxx '' is not facet-valid with respect to pattern '([0-9]{10})(-[0-9]{3})?' for type 'TINType'

Gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value "0100691544xxx '' is not facet-valid with respect to pattern '([0-9]{10})(-[0-9]{3})?' for type 'TINType'.

Xem chi tiết

TVAN-VDC: Hồ sơ chính chưa nộp

Gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Hồ sơ chính chưa nộp

Xem chi tiết

TVAN-VDC: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn. Phải nộp tờ khai bổ sung

Khi gửi tờ khai trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Tờ khai chính thức đã được nộp đúng hạn. Phải nộp tờ khai bổ sung

Xem chi tiết

TVAN-VDC: Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

Khi gửi tờ khai thuế trên trang vnpt-tax gặp lỗi: Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng

Xem chi tiết
Cỡ trang: 
1
2
3
4
Quên mật khẩu Token
Hướng dẫn
Tải về
GÓP Ý
Họ tên
Thư điện tử
Số điện thoại
Tiêu đề
Nội dung